ΠΡΟΪΟΝΤΑ Hukseflux

Αισθητήρες θερμικής ροής, θερμικής αγωγιμότητας και θερμικών ιδιοτήτων

Hukseflux Thermal Sensors B.V.

Η Hukseflux Thermal Sensors B.V. είναι μια εταιρεία που βασίζεται στην τεχνολογία και έχει έναν σαφή κεντρικό στόχο της να προάγει την επιστήμη της μέτρησης στο επόμενο επίπεδο. Η κύρια εμπειρία της είναι η μέτρηση της μεταφοράς θερμότητας και των θερμικών παραμέτρων όπως η ηλιακή ακτινοβολία, η ροή θερμότητας και η θερμική αγωγιμότητα. Ιδρύθηκε το 1993 και έχει την έδρα της στο Delft της Ολλανδίας.

Σχεδιάζει και διαθέτει αισθητήρες καθώς και συστήματα ελέγχου και μέτρησης και προσφέρει συναφείς υπηρεσίες όπως υπηρεσίες μηχανικού και παροχής συμβουλών. Εφαρμόζει επίσης την τεχνογνωσία της σε συναφείς τομείς όπως αυτών της διαφοράς θερμοκρασίας και αντίστασης θερμικής επαφής και σε αισθητήρες ροής, αισθητήρες ρύπανσης και αισθητήρες διάβρωσης.

Η εταιρεία μας διαθέτει τα προϊόντα της Hukseflux στην Ελλάδα

Παραθέτουμε παρακάτω μερικά από τα προϊόντα / λύσεις της εταιρείας Hukseflux που μπορούμε να σας προμηθεύσουμε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Hukseflux και τον πλήρη κατάλογο προϊόντων της επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Hukseflux.

Αισθητήρες θερμικής ροής

HFP01 Heat flux plate - Πλακίδιο θερμικής ροής

Ο HFP01 είναι ο πιο δημοφιλής αισθητήρας μέτρησης της ροής θερμότητας στο έδαφος καθώς και δια μέσου τοίχων και κτιριακακών κελύφων. Η συνολική θερμική αντίσταση του αισθητήρα διατηρείται μικρή με τη χρήση σύνθετου κεραμικού-πλαστικού σώματος. Ο αισθητήρας είναι πολύ ανθεκτικός και σταθερός. Είναι κατάλληλος για μακροχρόνια χρήση σε μία θέση καθώς και για επαναλαμβανόμενη εγκατάσταση όταν χρησιμοποιείται σε σύστημα μέτρησης σε πολλαπλές τοποθεσίες. Στην περίπτωση μέτρησης στο έδαφος, εάν απαιτείται πιο ακριβής μέτρηση, πρέπει να χρησιμοποιηθεί το μοντέλο HFP01SC.

Ο αισθητήρας θερμικής ροής HFP01 μετρά τη ροή θερμότητας μέσω του αντικειμένου στο οποίο έχει ενσωματωθεί ή πάνω στο οποίο είναι τοποθετημένος, σε W/m2. Ο αισθητήρας στο HFP01 είναι μια θερμοστήλη. Αυτή η θερμοστήλη μετρά τη διαφορά θερμοκρασίας σε όλο το σύνθετο κεραμικό-πλαστικό σώμα του HFP01. Η θερμοστήλη είναι ένας παθητικός αισθητήρας, δεν απαιτεί ενέργεια. Η χρήση του HFP01 είναι εύκολη. Μπορεί να συνδεθεί απευθείας με συνηθισμένα συστήματα καταγραφής δεδομένων. Η ροή θερμότητας σε W/m2 υπολογίζεται διαιρώντας την έξοδο του HFP01, μια μικρή τάση, με την ευαισθησία. Η ευαισθησία του HFP01 αναγράφεται στο πιστοποιητικό βαθμονόμησης που συνοδεύει τον αισθητήρα. Μια τυπική θέση μέτρησης είναι εξοπλισμένη με 2 ή περισσότερους αισθητήρες.

ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ του HFP01: Χαμηλή θερμική αντίσταση 71x10-4 K/(W/m2) (απαραίτητη για τοίχους και παράθυρα). Μεγάλη guard area (απαιτείται από το πρότυπο ISO 9869). Χαμηλή ηλεκτρική αντίσταση (χαμηλή επίδραση από ηλεκτρικούς θορύβους). Υψηλή ευαισθησία 60x10-6 V/(W/m2) (καλός λόγος σήματος προς θόρυβο σε περιβάλλοντα χαμηλής ροής όπως τα κτίρια). Ανθεκτικότητα, συμπεριλαμβανομένου ενός ισχυρού καλωδίου. IP τάξη προστασίας: IP67 (απαραίτητη για υπαίθρια εφαρμογή). Εύρος μέτρησης -2000...+2000 W/m2.

Η βαθμονόμηση του HFP01 είναι ιχνηλάσιμη σε διεθνή πρότυπα. Η μέθοδος βαθμονόμησης που ακολουθεί το εργοστάσιο είναι η συνιστώμενη κατά ASTM C1130.

Ο αισθητήρας HFP01 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιτόπου μέτρηση της θερμικής αντίστασης ανά μονάδα επιφάνειας (R-value) του περιβλήματος / κελύφους ενός κτιρίου καθώς και της θερμικής διαπερατότητας (U-value) αυτού σύμφωνα με τις τυποποιημένες πρακτικές κατά ISO 9869, ASTM C1046 και ASTM 1155. Σε μια τυπική θέση μέτρησης τοποθετούνται συνήθως 2 αισθητήρες ροής θερμότητας για να έχει καλό υπολογισμό χωρικού μέσου όρου.


HFP01SC Self-calibrating heat flux sensor - Πλακίδιο θερμικής ροής με αυτο-βαθμονόμηση

Ο αισθητήρας ροής θερμότητας αυτόματης βαθμονόμησης HFP01SC είναι ειδικά σχεδισμένος για χρήση στο έδαφος. Προσφέρει την καλύτερη δυνατή ακρίβεια και διασφάλιση ποιότητας της μέτρησης. Οι αυτόματες on-line δοκιμές που διαθέτει επαληθεύουν τη σταθερή απόδοση και την καλή θερμική επαφή των αισθητήρων που είναι θαμμένοι και δεν μπορούν να ελεγχθούν οπτικά και να μεταφερθούν στο εργαστήριο για επαναβαθμονόμηση. Ο αυτόματος έλεγχος περιλαμβάνει επίσης αυτόματη βαθμονόμηση, η οποία αντισταθμίζει τα σφάλματα μέτρησης που προκαλούνται από την θερμική αγωγιμότητα του περιβάλλοντος χώματος (που ποικίλλει ανάλογα με την περιεκτικότητα σε υγρασία του εδάφους), τη μη σταθερότητα του αισθητήρα και την εξάρτηση από την θερμοκρασία.

Ο HFP01SC μετρά τη ροή θερμότητας του εδάφους σε W/m2. Χρησιμοποιείται όταν απαιτείται το υψηλότερο επίπεδο διασφάλισης ποιότητας και υψηλή ακρίβεια μέτρησης. Στην ουσία, ο HFP01SC είναι ένας συνδυασμός ενός αισθητήρα ροής θερμότητας και ενός θερμαντήρα μεμβράνης. Η έξοδος του αισθητήρα ροής θερμότητας είναι ένα σήμα τάσης που είναι άναλογο της ροής θερμότητας μέσω του αισθητήρα. Σε τακτά χρονικά διαστήματα ενεργοποιείται ο θερμαντήρας μεμβράνης για να πραγματοποιήσει αυτοέλεγχο. Ο αυτόματος έλεγχος καταλήγει σε επαλήθευση της επαφής του αισθητήρα με το έδαφος και σε μια νέα τιμή ευαισθησίας που ισχύει για τις συνθήκες εκείνης της στιγμής. Αυτό ονομάζεται αυτο-βαθμονόμηση. Επίσης, δοκιμάζεται η σύνδεση των καλωδίων, η καταγραφή των δεδομένων και η επεξεργασία τους. Το αποτέλεσμα της αυτο-βαθμονόμησης είναι μια πολύ βελτιωμένη ακρίβεια και ποιοτική διασφάλιση της μέτρησης σε σχέση με τις μετρήσεις με τους συμβατικούς αισθητήρες όπως το μοντέλο HFP01.

Οι αισθητήρες ροής θερμότητας εδάφους HFP01SC αφήνονται κατά προτίμηση στο έδαφος όσο το δυνατόν περισσότερο, έτσι ώστε οι ιδιότητες του εδάφους να είναι αντιπροσωπευτικές των τοπικών συνθηκών. Με την χρήση του αυτοέλεγχου, ο χρήστης δεν χρειάζεται πλέον να μεταφέρει τους αισθητήρες στο εργαστήριο για να επαληθεύσει τη σταθερή τους απόδοση. Μια τυπική θέση μέτρησης είναι εξοπλισμένη με 2 ή περισσότερους αισθητήρες για να έχει καλό υπολογισμό χωρικού μέσου όρου.

ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ του HFP01SC: Χαμηλή θερμική αντίσταση 81x10-4 K/(W/m2). Μεγάλη guard area (απαιτείται από το πρότυπο ISO 9869). Χαμηλή ηλεκτρική αντίσταση (χαμηλή επίδραση από ηλεκτρικούς θορύβους). Υψηλή ευαισθησία 60x10-6 V/(W/m2) (καλός λόγος σήματος προς θόρυβο σε περιβάλλοντα χαμηλής ροής). Ανθεκτικότητα, συμπεριλαμβανομένου ενός ισχυρού καλωδίου. IP τάξη προστασίας: IP67 (απαραίτητη για υπαίθρια εφαρμογή). Ενσωματωμένο θερμαντήρα μεμβράνης για αυτοέλεγχο. Εύρος μέτρησης -2000...+2000 W/m2.


HFP03 Ultra sensitive heat flux plate - Πλακίδιο θερμικής ροής υψηλής ευαισθησίας

Ο HFP03 είναι αισθητήρας υψηλής ευαισθησίας μέτρησης μικρών ροών θερμότητας στο έδαφος καθώς και δια μέσου τοίχων και κτιριακακών κελύφων. Η συνολική θερμική αντίσταση του αισθητήρα διατηρείται μικρή με τη χρήση σύνθετου κεραμικού-πλαστικού σώματος. Η τοποθέτηση αρκετών αισθητήρων HFP01 σε ηλεκτρική σειρά αποτελεί μια εναλλακτική λύση αντί για τη χρήση του HFP03.


FHF01 Foil heat flux sensor - Αισθητήρας ροής θερμότητας τύπου φύλλου

Ο FHF01 είναι ένας λεπτός και εύκαμπτος αισθητήρας για τη μέτρηση της ροής θερμότητας σε εφαρμογές γενικής χρήσης. Ο FHF01 είναι πολύ ευπροσάρμοστος: διαθέτει ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας και εύκαμπτο σώμα αισθητήρα που εφαρμόζει σε επίπεδες και καμπύλες επιφάνειες. Ιδανικός για εφαρμογές με θερμοκρασίες από -40 έως + 150 °C. Ο αισθητήρας ροής θερμότητας φύλλου FHF01 μετρά τη ροή θερμότητας από την αγωγιμότητα, την ακτινοβολία και τη μεταφορά. Συχνά εφαρμόζεται ως μέρος τμήματος ενός μεγαλύτερου συστήματος δοκιμών ή μετρήσεων.


HF01 High temperature heat flux sensor - Αισθητήρας ροής θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών

Ο αισθητήρας ροής θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών HF01 μετρά τη ροή θερμότητας και τη θερμοκρασία επιφάνειας σε υψηλές θερμοκρασίες, συνήθως σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για παρακολούθηση των τάσεων (trend-monitoring) και για συγκριτικές δοκιμές (comparative testing). Η ίδια τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή αισθητήρων ροής θερμότητας για διαφορετικές εφαρμογές.


Συστήματα μέτρησης και αισθητήρες θερμικής αγωγιμότητας

Η Hukseflux διαθέτει αισθητήρες, συστήματα και υπηρεσίες για την μέτρηση της θερμικής αγωγιμότητας πλαστικών, σύνθετων υλικών, υγρών, πολτών και κοκκωδών υλικών όπως τα εδάφη. Ειδικές δυνατότητες συμπεριλαμβάνουν τη μέτρηση των σύνθετων υλικών σε δύο κατευθύνσεις (ίνσς και κάθετα προς τον προσανατολισμό των ινών) και τη μέτρηση των λεπτών υλικών από πλαστικό καθώς και μεταλλικών φύλλων.

Αισθητήρες θερμικών ιδιοτήτων

TP01 Thermal properties sensor - Αισθητήρας θερμικών ιδιοτήτων

Ο TP01 είναι ένας κορυφαίος αισθητήρας για τη μακροπρόθεσμη παρακολούθηση της θερμικής αγωγιμότητας του εδάφους. Μια μέτρηση με τον TP01 μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της θερμικής διαχυτότητας (thermal diffusivity) του εδάφους και της χωρητικότητας θερμικής μάζας (volumic heat capacity), οδηγώντας στην καλύτερη κατανόηση της δυναμικής (μεταβαλλόμενης ροής θερμότητας) θερμικής συμπεριφοράς των εδαφών. Ο TP01 έχει σχεδιαστεί για μακροχρόνια χρήση σε μία θέση μέτρησης. Εφαρμόζεται σε μετεωρολογικά συστήματα μέτρησης της ροής επιφανειών, βελτιώνοντας έτσι τις εκτιμήσεις της μεταφοράς θερμότητας στο έδαφος και του επονομαζόμενου όρου αποθήκευσης (storage term).


Η εταιρεία μας εφαρμόζει την τηλεργασία για το μέρος του προσωπικού μας που η φύση της εργασίας τους το επιτρέπει. Στα γραφεία μας υπάρχει μόνο το απαραίτητο προσωπικό που τηρεί τους κανόνες και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ σχετικά με τον κορωνοϊό Covid-19. Όλες οι υπηρεσίες μας και οι παραγγελίες σας εκτελούνται κανονικά. Η πιο αποτελεσματική προστασία για όλους μας είναι η υπεύθυνη στάση μας. Μένουμε Ασφαλείς #menoumeasfaleis. Περιορίζουμε τις άσκοπες μετακινήσεις και ακολουθούμε τις οδηγίες των Αρμόδιων Αρχών Υγείας. "Χέρια (πλένουμε), Αποστάσεις (κρατάμε), Μάσκες (φοράμε)".