Λύσεις για τον κλάδο παραγωγής και διακίνησης του φαρμάκου

Διαθέτουμε συσκευές και όργανα μέτρησης ακριβείας για τον κλάδο της φαρμακευτικής

ΦΑΡΜΑΚΟ

Φάρμακο γενικά ονομάζεται κάθε χημική ουσία ικανή να επηρεάσει την λειτουργία του οργανισμού κάθε έμβιου όντος ή μικροοργανισμού, όταν εισέλθει σε αυτόν. Απλούστερα, χαρακτηρίζεται κάθε ουσία ή παρασκεύασμα που ανακουφίζει, είτε θεραπεύει από ασθένειες ή πόνους του ανθρώπινου οργανισμού και , γενικότερα, αποκαθιστά την ανθρώπινη υγεία.

Ορισμός του Φαρμάκου από Wikipedia.org

Για να είναι όμως το φάρμακο αποτελεσματικό και ασφαλές, εκτός από τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του ίδιου του φαρμάκου, σημαντικό ρόλο παίζουν και οι συνθήκες του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο διατηρείται ή/και διακινείται.

Η ορθή πρακτική διανομής αποτελεί μέρος της διασφάλισης της ποότητας των φαρμάκων σε όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού : από την παραλαβή του από τον παρασκευαστή έως την παράδοσή του στο φαρμακείο ή το πρόσωπο, που είναι εξουσιοδοτημένο να εφοδιάζει το κοινό με φάρμακα.

Η Χαρτογράφηση θερμοκρασίας (temperature mapping) αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την σωστή αποθήκευση φαρμάκων. Πριν από τη χρήση των χώρων θα πρέπει να καταρτιστεί χάρτης θερμοκρασιών της περιοχής αποθήκευσης σε αντιπροσωπευτικές συνθήκες. Ο εξοπλισμός παρακολούθησης της θερμοκρασίας θα πρέπει να τοποθετείται, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του χάρτη θερμοκρασιών, έτσι ώστε οι συσκευές παρακολούθησης να βρίσκονται κυρίως στις περιοχές που αντιστοιχούν στις μεγαλύτερες διακυμάνσης της θερμοκρασίας. Ο χάρτης θερμοκρασιών θα πρέπει να επαναλαμβάνεται ανάλογα με τα αποτελέσματα της εκτίμησης της επικινδυνότητας ή σε περίπτωση που γίνονται σημαντικές τροποποιήσεις στον χώρο ή στον εξοπλισμό ελέγχου της θερμοκρασίας (Βλέπε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Κατευθυντήριες γραμμές της 5ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την ορθή πρακτική διανομής φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση 2013/C 343/01 καθώς και την ενημερωτική εγκύκλιο 5664/2014 του ΕΟΦ). Η εταιρεία μας διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και το εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό για την πραγματοποίηση της χαρτογράφησης του χώρου σας.

Παρακολούθηση συνθηκών. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ή την παρακολούθηση του περιβάλλοντος, στον οποίο αποθηκεύονται τα φάρμακα, προκύπτει από την χαρτογράφηση θερμοκρασίας και θα πρέπει να βαθμονομείται τακτικά με βάση την εκτίμηση της επικινδυνότητας και την αξιολόγηση της αξιοπιστίας. Η βαθμονόμηση του εξοπλισμού θα πρέπει να βασίζεται σε εθνικό ή διεθνές πρότυπο μέτρησης. Θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα συστήματα συναγερμού τα οποία ειδοποιούν σε περίπτωση παρέκκλισης από τις προκαθορισμένες συνθήκες αποθήκευσης (2013/C 343/01).

Συνθήκες μεταφοράς. Οι απαιτούμενες συνθήκες αποθήκευσης για φάρμακα θα πρέπει να διατηρούνται κατά τη διάρκεια της μεταφοράς μέσα στα καθορισμένα όρια που περιγράφονται από τους κατασκευαστές στην εξωτερική συσκευασία. Σε περίπτωση απόκλισης της θερμοκρασίας ή βλάβης του προϊόντος κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, αυτό θα πρέπει να αναφερθεί στον διανομέα και στον παραλήπτη των προϊόντων. Ο εξοπλισμός για την παρακολούθηση της θερμοκρασίας κατά την μεταφορά μέσα στα οχήματα και/ή στους περιέκτες θα πρέπει να συντηρείται και να βαθμονομείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά ετησίως (2013/C 343/01).

Οι καταγραφόμενες θερμοκρασίες θα πρέπει να χρονολογούνται και να φυλάσσονται από την επιχείρηση για πέντε τουλάχιστον χρόνια.

Από τα παραπάνω είναι προφανές η τεράστια σημασία που έχει η παρακολούθηση των συνθηκών καθώς και η διακρίβωση - βαθμονόμηση των οργάνων μέτρησης στην ποϊότητα της αλυσίδας παραγωγής - διάθεσης των φαρμάκων.

Παραθέτουμε παρακάτω μερικά από τα προϊόντα / λύσεις που μπορούμε να σας προμηθεύσουμε ανά κατηγορία εφαρμογής τους.

ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

 • Όργανα ακριβούς μέτρησης σχετικής υγρασίας
 • Όργανα ακριβούς μέτρησης θερμοκρασίας
 • Χαρτογράφηση θερμοκρασίας / σχετικής υγρασίας
 • Παρακολούθηση και έλεγχος των συνθηκών πίεσης, σχετικής υγρασίας και θερμοκρασίας σε cleanrooms
 • Όργανα σχετικής υγρασίας για δοκιμές σταθερότητας
 • Παρακολούθηση σχετικής υγρασίας στη φαρμακευτική επικάλυψη των δισκίων
 • Μέτρηση ενεργότητας ύδατος κατά το R&D φαρμάκων
 • Μέτρηση σημείου δρόσου στα αεροφυλάκια παροχής συμπιεσμένου αέρα
 • Εξειδικευμένο λογισμικό παρακολούθησης συνθηκών κατά FDA

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ

 • Χαρτογράφηση θερμοκρασίας / σχετικής υγρασίας χώρων αποθήκευσης φαρμάκων
 • Μέτρηση - καταγραφή συνθηκών χώρων με alarm - τηλεειδοποίηση
 • Μέτρηση - καταγραφή συνθηκών μεταφοράς φαρμάκων με οχήματα
 • Καταγραφικά μιας χρήσης ελέγχου Αλυσίδας ψύξης για μεταφορά ειδικών / ευπαθών φαρμακευτικών προϊόντων (φάρμακα, εμβόλια κλπ.)
 • Μέτρηση - καταγραφή θερμοκρασίας ψυγείων φαρμάκων με alarm - τηλεειδοποίηση
 • Εξειδικευμένο λογισμικό παρακολούθησης συνθηκών κατά FDA

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

 • Χαρτογράφηση θερμοκρασίας / σχετικής υγρασίας χώρων αποθήκευσης φαρμάκων
 • Μέτρηση - καταγραφή συνθηκών (θερμοκρασίας & σχετικής υγρασίας) στο ράφι του φαρμακείου
 • Μέτρηση - καταγραφή θερμοκρασίας ψυγείων φαρμάκων με alarm - τηλεειδοποίηση

Έχουμε την λύση που χρειάζεστε. Επικοινωνήστε μαζί μας.